تعطیلی زندان رجایی‌شهر حاصل برنامه‌ریزی‌های شبانه‌روزی بود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051408415/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF