تعیین مهلت یک‌ماهه برای اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری در مازندران

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813141/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1