تقلب در معاملات زمین‌های قولنامه‌ای/ بستر اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی باید فراهم شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070906156/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF