تلفیق تجربیات سازمان تعزیرات و نهادهای متناظر در روسیه باعث رشد اقتصادی می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081712934/%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B4%D8%AF