تمام فرآیندهای امضا و پرداخت ثبت شرکت‌ها الکترونیکی انجام می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051106853/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF