توضیحات دادستان مرکز استان گیلان درباره بازداشت عامل آتش زدن کمپ ترک اعتیاد لنگرود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081713027/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D9%86