توضیحات قوه قضاییه درخصوص یک تجمع و آنچه باید انجام می‌شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041912395/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF