توضیحات معاون دیوان عدالت اداری درباره حکم این دیوان درخصوص انفصال از خدمت رییس سازمان سنجش

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051912179/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84