تکذیب نامه مرتبط با مرگ نیکا/ اعلام نتایج آزمون وکالت تا ۲ ماه دیگر

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402063018681/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87