تکرار درخواست‌های اعاده دادرسی هزینه بسیاری بر دستگاه قضا تحمیل می‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082014438/%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84