تکلیف ضابطین و قوه قضاییه درباره حجاب مشخص است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041912228/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA