تکلیف مجلس به دولت برای افزایش ۳۰ درصدی سهم قوه قضاییه از محل درآمدهای عمومی کشور

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402083022418/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84