ثبت‌نام یک مسئول قوه قضائیه در انتخابات خبرگان رهبری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082014108/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C