ثبت “نام” و “علامت تجاری” تولیدات دارویی، بهداشتی و غذایی تسهیل می‌شود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402695/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84