ثبت ۸۸ هزار سند در دفاتر اسناد رسمی لرستان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051710568/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DB%B8%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86