جریمه ۶۸ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه شش هزار قطعه مرغ

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082719735/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DB%B6%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B4%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%BA