جزییات حکم توماج صالحی/ حبس، ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت‌ مرتبط با موسیقی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113917/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7