جلوگیری از تعطیلی دو واحد تولید فولاد و حفظ اشتغال ۴۰۰ نیروی کار

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050704079/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C