جنتی:اعضای شورای نگهبان پایبند به انجام وطایف قانونی هستند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042113961/%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF