جنتی: موافقت قوانین با اسلام خواست تاریخی مردم است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051106847/%D8%AC%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA