حادثه در منطقه حفاظت‌شده زندان اوین بر اثر آتش‌سوزی علفزارهای اطراف زندان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051307757/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C