حضور دادستان مرکز استان هرمزگان در محل حادثه آتش‌سوزی پالایشگاه نفت آفتاب بندرعباس

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041912309/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87