حضور محسنی اژه‌ای در کارخانه صنایع مخابراتی شیراز

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051609742/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2