حضور میدانی پلیس در جامعه برای سارقان یک تهدید است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082115517/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA