خدمات رایگان حقوقی به تهرانی‌ها در آینده نزدیک/شهروندان می‌توانند وکیل رایگان بگیرند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402041609924/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF