خیرین اجازه ندهند خانواده زندانیان تاوان جرم نکرده را بپردازند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081611456/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF