دادستان تهران به مشکلات ۱۳۵ نفر از شهروندان رسیدگی کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032315961/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF