درخواست سخنگوی شورای نگهبان از داوطلبان احراز صلاحیت نشده

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082014479/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87