در انتخابات مجلس از ظرفیت توجیه و ارشاد اشخاص استفاده شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403032315780/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF