در حوزه حجاب باید قوانین را به میدان عمل بیاوریم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402043120116/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85