در قضیه طوفان‌الاقصی ادعاها در مورد حقوق بشر رنگ باخته است/ حمله به بیمارستان ها جنایت جنگی است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082618923/%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B6%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87