دستورات دادستان تهران در مورد یک ساختمان ناایمن در منطقه ۱۶

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082014484/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B1%DB%B6