دستور بازداشت عامل ضرب و جرح کودکان معلول در بوشهر صادر شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051408309/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF