دستگیری اعضای شبکه ایجاد التهاب در بازار ارز و طلای استان مرکزی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082115455/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%88-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C