دستگیری دو کارمند فاسد یک نهاد عمومی در شاهرود

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042415434/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF