دهقان: وزیر دادگستری و دیوان عدالت اداری درباره نحوه اجرای رای «لطیفی» تعامل خواهند کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402050402584/%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C