رئیس سازمان ثبت: در آستانه نسل چهارم خدمات ثبتی هستیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081712965/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85