رئیس قوه قضائیه از منتقدین اصلی رفتارهای خلاف قانون است

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051005987/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA