راه‌اندازی سامانه امضای الکترونیک دفتر ثبت تجارتی از ابتدای مهرماه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402062314638/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87