رسیدگی به چهار پرونده یک کشتارگاه متخلف در ساری

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082921308/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C