رعایت حقوق انسان‌ها را وظیفه شرعی، قانونی و اخلاقی خود می‌دانیم

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402052415355/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85