رفع مسدودیت تمامی کدهای ملی در هرمزگان

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403033121245/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86