رهایی ۱۴ محکوم از قصاص نفس در سمنان/ جلوگیری از فرار مالیاتی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402042918992/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B1%DB%B4-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C