رژیم صهیونیستی آشکارا حقوق بشر را نقض می‌کند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402082719494/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF