سازش در دو پرونده نزاع بین‌ طایفه‌ای استان فارس با حضور رییس قوه قضاییه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051710771/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3