سازش در ۷۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به شعبه شورای حل اختلاف شهر صنعتی کاوه

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402081813119/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1