سخنگوی قوه قضاییه تغییر می‌کند/ ستایشی خداحافظی کرد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403012111133/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF