سراغ بانک‌هایی بروید که با زد و بند به افراد خاص تسهیلات داده‌اند

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402051407970/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF