سلب امتیاز از دارندگان سیم‌کارت‌های دارای بدهی یا بدون استفاده ممنوع شد

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1403031208431/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87