سند دار شدن بیش از ۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی

منبع خبر: https://www.isna.ir/news/1402070805037/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C